Fremleje

 

Kontraktindehaver.

Dokumentation for hvad kontraktindehaver skal i fremlejeperioden skal vedlægges. (max en måned gammel)

Husk selv at afmelde evt. betalingsservice, hvis du ønsker at din fremlejer betaler lejen direkte til Børglum Kollegiet.

 

Undertegnede fremlejetager:

Dokumentation for uddannelse skal vedlægges (max en måned gammel).

Fremlejetager lejer herved ovennævte bolig af kontrakindehaver, som vender tilbage til boligen, når fremlejeperioden er slut. 

Når fremlejekontrakten er udfyldt og underskrevet, har den først gyldighed, når der foreligger dokumentation og den er godkendt af Børglum Kollegiet.
I henhold til lovgivningen er det ikke tilladt at lejen overstiger den til enhver tid gældende husleje.


Jeg er bekendt med at ønsker om intern flytning ikke fritager mig for alm. Opsigelsesvarsel på 6 uger iflg. Kontraktens §2 side 2, men administrationen vil dog, så snart tilbuddet om intern flytning er accepteret skriftlig, påbegynde udlejningen.


Hvis du fremlejer din bolig, vil du ikke få tilsendt tilbud om intern flytning i fremlejeperioden.

 

 

Regler for fremleje:

1. Lejeren (kontraktindehaveren) skal selv finde en person (fremlejetager) at fremleje til. 
(Denne ret er givet, fordi lejeren hæfter for skader og husleje i fremlejeperioden. Der skal således 
være et tillidsforhold lejer/fremlejer imellem).


2. Man kan maksimalt fremleje sin bolig ud i 2 år, i den periode man har boligen. Betingelserne 
for at kunne fremleje sin bolig er, at kontraktindehaveren skal: på udveksling, i praktik eller har 
orlov.


3. Fremlejetageren skal være under uddannelse i hele fremlejeperioden. Dokumentation for uddannelse skal vedlægges. Dokumentationen må max være en måned gammel.


4. Ønskes fremleje, skal der være kopi af orlovserklæring, udvekslingsaftale eller praktikaftale 
inden fremlejeperiodens begyndelse.


5. Fremlejekontrakt skal i alle tilfælde oprettes på Børglum Kollegiets kontor og underskrives af 
såvel kontraktindehaver som fremlejetager.


6. Når fremelejekontrakten er oprettet, vil huslejeopkrævning blive tilsendt fremlejetageren. Dette 
sker kun hvis kontraktindehaveren afmelder evt. betalingsservice. Kontraktindehaveren bliver 
adviseret fra Børglum Kollegiets kontor, såfremt fremlejetageren ikke betaler husleje rettidig.


7. Det er en betingelse for godkendelse af fremlejen, at kontraktindehaver vender tilbage til 
boligen efter fremlejens ophør.


8. Kontraktindehaveren vil få tilsendt bilag til studiekontrol ved tilbagekomst til boligen.


9. Ved evt. anmodning om intern flytning, vil denne blive sat i bero i fremlejeperioden.


10. Fremlejeperioden kan starte max. 14 dage før udvekslingen, praktikken eller orlovsperioden begynder og den skal sluttes senest 14 dage efter slutdatoen på udvekslingen, praktikken eller orlovsperioden.


I skal være opmærksomme på følgende forhold:


Den aftalte fremlejeperiode er gældende og kan ikke opsiges af lejer eller fremlejer. Hvis det 
aftales, at fremlejetager kan fraflytte "utide", er det vigtigt, at I har afklaret, hvad der så skal 
ske med huslejebetalingen m.v.(I tilfælde af fraflytning i "utide" skal der foreligge en skriftlig 
aftale – underskrevet af både fremlejetager og kontraktindehaver).


Lejeren (kontraktindehaveren) er erstatningsansvarlig overfor kollegiet, hvis fremlejetageren 


forvolder skader af enhver art på kollegiets ejendom, samt for at fremlejetageren overholder 
kollegiets husorden.


Fremlejetageren indtræder i lejeperioden i lejerens rettigheder og forpligtelser i relation til lejemålet. 


Fremlejetager er ikke valgbar til kollegiets styrende organer og har ikke stemmeret til beboermøder.


Husleje. Huslejen er forfalden til den 1. I måneden.Betales lejen efter den 1. bankdag, vil næste måneds opkrævning blive pålagt gebyr i.h.t. 
gældende lovgivning. Modtager du ikke et indbetalingskort, bedes du lave en bankoverførsel. Se www.boerglumkollegiet.dk Information - Generelt - Husleje.


Cykler og andre ejendele: Lejer skal være opmærksom på, at ejendele ikke må opbevares udenfor depotrummet. Vær endvidere opmærksom på, at der kan forekomme "cykelrazzia" – derfor bedes du fjerne din cykel i fremlejeperioden.