Fremleje

Husk at fremlejeblanketten skal underskrives af både lejer og fremlejer.
Fremlejeblanketten finder du under fanen blanketter.

 Fremlejeregler:

 1. Lejeren (kontraktindehaveren) skal selv finde en person (fremlejetager) at fremleje til. (Denne ret er givet, fordi lejeren hæfter for skader og husleje i fremlejeperioden. der skal således være et tillidsforhold lejer/fremlejer imellem).
 2. Man kan maksimalt fremleje sin bolig ud i 2 år, i den periode man har boligen. Betingelserne for at kunne fremleje sin bolig er, at kontraktindehaveren skal: på udveksling, i praktid eller har orlov.
 3. Fremlejetageren skal være under uddannelse. Fremlejetager kan flytte ind op til 3 måneder før studiestart, såfremt dokumentation for studiestart foreligger inden fremlejeperiodens begyndelse.
 4. Ønskes fremleje, skal der være kopi af orlovserklæring, udvekslingsaftale eller praktikaftale inden fremlejeperiodens begyndelse.
 5. Fremlejekontrakt skal i alle tilfælde oprettes på Børglum Kollegiets kontor og underskrives af såvel kontraktindehaver som fremlejetager.
 6. Når fremlejekontrakten er oprettet, vil huslejeopkrævning bliver tilsendt fremlejetageren. Dette sker kun hvis kontraktindehaveren afmelder evt. betalingsservice. Kontraktindehaveren bliver adviseret fra Børglum Kollegiets kontor, såfremt fremlejetageren ikke betaler husleje rettidig.
 7. Det er en betingelse for godkendelse af fremlejen, at kontraktindehaver vender tilbage til boligen efter fremlejens ophør.
 8. Kontraktindehaveren vil få tilsendt bilag til studiekontrol ved tilbagekomst til boligen.
 9. Ved evt. anmodning om intern flytning, vil denne blive sat i bero i fremlejeperioden.
 10. Huslejen må ikke overstige den til enhver tid gældende leje.
 11. Når fremlejeblanketten er udfyldt og underskrevet af begge parter skal den sammen med studiedokumentation (pkt. 1 og 2) afleveres til kontoret til godkendelse.

Vi gør opmærksom på at fremlejeforholdet ikke er gyldigt før kontoret har godkendt dette.

I skal være opmærksomme på følgende forhold:
Den aftale fremlejeperiode er gældende og kan ikke opsiges af lejer eller fremlejer. Hvis det aftales at fremlejetager kan fraflytte i "utide", er det vigtigt, at I har afklaret, hvad der så skal ske med huslejebetalingen mv. (I tilfælde af frafltytning i "utide" skal der foreligge en skriftlig aftale - underskrevet af både fremlejetager og kontraktindehaver).

Lejeren (kontraktindehaveren) er erstatningsansvarlig overfor kollegiet, hvis fremlejetageren forvolder skader af enhver art på kollegiets ejendom, samt for at fremlejetageren overholder kollegiets husorden.

Fremlejetageren indtræder i lejeperioden i lejerens rettrigheder og forpligtelser i reltation til lejemålet. Fremlejetager er ikke valgbar til kollegiets styrende organer og har ikke stemmeret til beboermøder.

Husleje. Huslejen er forfalden den 1. i måneden. Betales lejen efter den 1. bankdag, vil næste måneds opkrævning blive pålagt gebyr i.h.t. gældende lovgivning. Modtager du ikke et indbetalingskort, kan du indbetale lejen via hjemmesiden eller med betalingskort på Børglum Kollegiets kontor.

Cykler og andre ejenddele: Lejer skal være opmærksom på, at ejendele ikke må opbevares udenfor depotrummet. Vær endvidere opmærksom på, at der kan forekomme "cykelrazzia" - derfor bedes du fjnerne din cykel i fremlejeperioden.