Husorden

 

HUSORDEN FOR BØRGLUM KOLLEGIET

Reglerne gælder for lejere, fremlejetagere og gæster.

 

1. Adfærd:

Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er pligtig at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af beboerrådet og/eller administrationen.

1.a Beboerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør – navnlig skal de læsende kollegianeres krav på læse- og nattero stedse respekteres. Dette gælder især når private sammenkomster arrangeres.

b. Ifølge dansk lovgivning er indtagelse af euforiserende stoffer forbudt. Dermed er det også forbudt på Børglum Kollegiet. Hvis der sker levering, salg eller indtagelse af euforiserende stoffer på kollegiets område, vil det øjeblikkelig medføre en skriftlig advarsel. I særligt grove tilfælde og ved gentagelser kan det føre til opsigelse eller omgående ophævelse af lejemålet. I hvert tilfælde vil det blive vurderet om der skal ske anmeldelse til politiet.

 

2. Værelser:

1.a. Alle gulve skal vaskes med gulvsæbe. Materialer hertil fås på kontoret. Soda, sulfo eller andre ætsende midler må ikke anvendes.

b. I toiletterne må intet henkastes, som kan stoppe afløbet. Kun almindeligt toiletpapir må anvendes.

c. Er afløbet fra vasken tilstoppet, er det lejerens pligt at henvende sig til ejendomsfunktionærerne ved at sende en mail på service@boerglumkollegiet.dk.

 

3. Opmagasinering:

3.a. Såfremt det til værelset hørende inventar ikke ønskes benyttet, kan lejeren efter aftale med kollegiets kontor få anvist depotplads i kollegiets magasin. I givet fald påhviler det lejeren at flytte inventaret til det anviste sted. Kollegiet overtager i så fald ansvaret for dette inventar mod kvittering.

b. Kollegiet påtager sig intet ansvar for de effekter, der måtte være anbragt i det til hvert værelse hørende tremmerum. Brandfarlige stoffer, såsom terpentin, maling eller petroleum m.v. må ikke anbringes i disse rum.

  

4. Kollegiegangen:

4.a. Iflg. Brandmyndighederne er det strengt forbudt at henstille effekter på kollegiegangen, da denne fungerer som flugtvej. Overtrædes dette vil effekterne blive fjernet uden varsel og ansvar. Ligeledes skal døren til køkkenet altid holdes lukket, da døren er en branddør.

b. Enhver kollegiegangs beboere har kollektivt ansvar for renholdelse af de til kollegiegangen hørende fællesarealer samt det dertil hørende inventar i fuld overensstemmelse med den rengøringsbeskrivelse som hænger i køkkenerne. Overholdes dette ikke, kan administrationen bestille ekstern rengøring på beboernes regning.

c. Det er lejerens pligt at behandle inventar og de effekter, der tilhører kollegiet ordentligt og ansvarligt samt medvirke til, at intet fjernes fra fællesarealet.

d. Kollegiet stiller køleskabe samt fryseskabe til rådighed for hver gang. Der må derudover på hver gang indsættes endnu et køleskab samt en fryser efter forudgående godkendelse af kollegiets ejendomsfunktionærer. Fryser, køleskab, el-kogekedel, opvaskemaskine og vaskemaskine må ikke forefindes på værelserne.

e. Det påhviler lejeren omgående at meddele kollegiets kontor via kollegiets hjemmeside www.boerglumkollegiet.dk, såfremt en uregelmæssighed opstår eller konstateres.

 

5. Fælleskøkken:

5.a. Enhver kollegiegangs beboere har kollektivt ansvar for renholdelse i fuld overensstemmelse med den rengøringsbeskrivelse, som fås på kontoret og lejlighedsvis omdeles. Overholdes dette ikke, kan administrationen bestille ekstern rengøring på beboernes regning.

b. Det er lejerens pligt at behandle inventar og de effekter, der tilhører kollegiet ordentligt og ansvarligt samt medvirke til, at intet fjernes fra køkkenet og depotrum.

c. Kollegiet stiller et antal køleskabe og fryseskabe til rådighed. Derudover stiller Kollegiet en mikrobølgeovn, el-kedel, støvsuger, borde, stole og sofaer.

d. Det påhviler lejeren omgående at meddele kollegiets kontor, såfremt en uregelmæssighed opstår eller konstateres. Besked skal gives via kollegiets hjemmeside www.boerglumkollegiet.dk

e. Alle fælleskøkkener på kollegiet har en fælles køkkenkasse, som det er pålagt hver enkelt lejer at betale et mindre månedligt beløb til. Det enkelte fælleskøkkens medlemmer fastsætter selv dette månedlige beløb. Eventuelle tvister i forbindelse med fastsættelse af beløb til køkkenkassen afgøres af administrationen.

 

6. Fællesrum:

6.a. Lejeren har kun adgang til kollegiets fællesrum efter de af bestyrelsen givne retningslinjer. Der er reservationskalender på beboersitet.

b. Efter hver afbenyttelse skal rummene afleveres i samme stand som ved overtagelsen. For leje af A-kælderen gælder, at der afholdes syn efter leje.

c. Evt. uregelmæssigheder skal omgående meddeles kollegiets kontor. Besked skal gives via kollegiets hjemmeside www.boerglumkollegiet.dk.

 

7. Fællesområder:

7.a. Det er forbudt at tegne eller male på kollegiets træ- eller murværk eller på anden måde beskadige kollegiet og dets inventar.

b. Opslag må kun finde sted på de dertil anviste pladser.

c. Finder forurening sted af eller på fællesarealerne, må den nødvendige rengøring foretages uopholdeligt at den beboer, der har ansvaret for forureningen.

d. Affald som ikke fjernes af renovationen, må lejerne selv fjerne uden ulempe for kollegiet eller de øvrige lejere. Container hertil er opstillet ved garagen (postkasse-nøgle anvendes).

e. Glas, plast, metal og aviser skal frasorteres det almindelige affald og anbringes i de dertil indrettede containere, der forefindes ved hovedindgangen.

 

8. Kørsel og parkering:

8.a. Enhver form for kørsel på kollegiets område undtagen med cykel på de asfalterede veje og pladser er strengt forbudt. Det er forbudt at cykle på kollegiets indendørs gange.

b. Biler, motorcykler og lign. Må ikke anbringes på kollegiets område undtagen på kollegiets parkeringsplads. Undtaget fra denne regel er invalidekøretøjer, der efter aftale med kollegiets kontor kan anvises plads ved kollegiets hovedindgang.

c. Cykler må kun anbringes i cykelstativerne ved hver blok og på de dertil beregnede cykelholdepladser under blok 4, 7 og 25 samt hvor særlige anvisninger findes. Cykler må under INGEN omstændigheder stilles op ad væggene eller placeres på kollegiegangene.

d. Motorcykler og knallerter må kun parkeres på anviste pladser og i separat motorcykelrum ved siden af garageanlæg ved hovedindgang, efter nærmere aftale og mod depositum for nøgle.

 

9. Vaskerierne:

9.a. Kollegiets vaskerier skal benyttes i fuld overensstemmelse med de for vaskeriet udarbejdede regler.

b. Kollegianerne må ikke vaske for andre end beboere på kollegiet og må heller ikke lade uvedkommende benytte vaskerierne.

c. Vaskerierne har automatisk sæbedoseringsanlæg og der er ikke tilladt at benytte egen sæbe. Det er ligeledes forbudt at benytte maskinerne i vaskerierne til at farve tøj.

d. Fejl, mangler eller andre uregelmæssigheder på vaskerierne skal omgående meddeles kontoret. Besked skal gives via kollegiets hjemmeside www.boerglumkollegiet.dk.

e. Vaskerierne skal altid være aflåst.

 

10. Støj:

10.a. Lejeren er pligtig til at undgå enhver form for støjende adfærd.

b. Enhver benyttelse af musikinstrumenter på kollegiets område er forbudt, med mindre der er givet speciel og tidsbegrænset tilladelse hertil. Benyttelse af musikinstrumenter må kun finde sted i musikrum 1 og 2, der dog skal benyttes i overensstemmelse med det dertil opstillede reglement.

c. Benyttelse af radio, grammofon, båndoptager, TV eller andet elektronisk/akustisk udstyr er kun tilladt i det omfang, at det ikke med rimelighed kan forventes at være til gene for kollegiets øvrige beboere.

d. Fester skal varsles mindst to dage forinden afholdelse ved hjælp af opslag. Fester skal så vidt muligt afholdes fredage og lørdage.

 

11. Ansvar:

Kollegiet påtager sig almindeligvis intet ansvar for kollegianerens person eller ejendele.

 

12. Forsikringsforhold:

Kollegiet har ingen forsikring, der dækker kollegianernes ejendele, og heller ingen forsikring, der dækker de ting, som kollegianerne kommer til at ødelægge på kollegiet. Du bør derfor sørge for at have en ansvarsforsikring samt en indboforsikring evt. med kummeforsikring.

 

13. Husdyrhold:

Det er ikke tilladt at holde nogen form for husdyr eller kæledyr – heller ikke dyr i bur.

 

14. Klagemuligheder:

Såfremt en lejer i øvrigt konstaterer mangler, fejl eller forhold, der ikke fungerer tilfredsstillende på kollegiet, eller på anden måde føler sig forulempet, kan henvendelse ske skriftligt til kollegiets kontor. Af bevishensyn modtager vi kun skriftlige klager. En klage kan endvidere stiles til beboerrådet (styrelsen) eller til bestyrelsens formand under iagttagelse af fuld diskretion. Vi henviser i øvrigt til kollegiets politik for behandling af klagesager, som du finder under EU persondataforordning på forsiden af kollegiets hjemmeside.

 

15. TV-overvågning:

Kollegiet foretager alene TV-overvågning på vaskerierne og følger reglerne i vejledning om TV-overvågning i boligorganisationer m.v. udgivet af Datatilsynet.

 

16. Misligholdelse af husordenen:

Ved en beboers misligholdelse af husordenen kan vedkommende beboer af administrationen tildeles en advarsel.

I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan administrationen opsige den pågældende til øjeblikkelig fraflytning.

 

Rettet af Preben Tolstrup den 20.11.2018

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20.11.2018